събота, 1 октомври 2016 г.

Нова учебна година в Школата по геология и минералогия

Започва новата учебна година в Школата по геология и минералогия в Националния музей „Земята и хората”. Тази година ще изучаваме минералогия. Продължава свободното и без заплащане на такси приемане на ученици в школата.

Първата ни среща е в събота, 8 октомври от 10.30 часа по време на ХХVІ Софийско изложение на минерали, фосили и скъпоценни камъни.На първата среща се запознаваме с новите участници в школата и си разказваме какви минерали и скали сме открили през лятото.

До края на учебната година ще изучаваме основни понятия от минералогията: морфология на минералите и хабитус, физични свойства и генезис, разпространение в България и чужбина. Ще разглеждаме някои методи за изучаване и диагностика на минералите и принципите на систематика. Подробно ще изучим 127 минерални вида.

Учебният материал е адаптиран за деца над 3 кл. През тази година ще работим повече в група с желание за приобщаващо образование. Ще продължи търсенето на елементи от научния метод за развиване на критично мислене. Ще прилагаме нови идеи за музейно образование.

ПРОГРАМА по МИНЕРАЛОГИЯ
1. Предмет на минералогията. Значение на минералите
2. Общи бележки по кристалография. Морфология на минералите. Форма и хабитус. Минерални агрегати. Работа с колекция „Кристали – дървени модели” и „Хабитус и агрегати на минералите”
3. Физични свойства на минералите. Физични свойства на минералите – определяне на относително тегло, твърдост, цепителност, цвят и блясък, цвят на чертата, магнитност, луминесценция на минерали
4. Генезис на минералите. Работа с генетична колекция минерали и опити
5. Класификация на минералите. Клас I - Самородни елементи. Работа с колекция и опити
6. Клас II - Сулфиди и сулфосоли. Работа с колекция и опити
7. Клас III - Оксиди и хидрооксиди. Работа с колекция и опити
8. Клас IV – Халогениди. Клас V - Борати. Работа с колекция и опити
9. Клас V – Карбонати. Работа с колекция и опити
10. Клас VI – Сулфати. Работа с колекция и опити
11. Клас VI - Хромати, молибдати и волфрамати. Работа с колекция и опити
12. Клас VII – Фосфати, арсенати и ванадати. Работа с колекция и опити
13. Клас VIII - Силикати. Подклас скелетни силикати - група на кварца, група на фелдшпатите. Работа с колекция и опити
14. Силикати. Подклас скелетни силикати – зеолити. Работа с колекция и опити
15. Силикати. Подклас слоисти силикати - глинести минерали и група на слюдите. Работа с колекция и демонстрация на експандиране на вермикулит
17. Силикати. Подклас верижни силикати. Работа с колекция и опити
18. Силикати. Подклас островни силикати. Работа с колекция и опити

Няма коментари:

Публикуване на коментар