събота, 15 май 2010 г.

Създава се единен орган за управление на подземните богатства


Подземните богатства в страната ще бъдат управлявани от единен орган в лицето на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Това става възможно с промени в Закона за подземните богатства, които са публикувани за обществено обсъждане на сайта на МИЕТ. Така в бъдеще държавното управление относно предоставянето на права за търсене, проучване и добив на подземни богатства и контрол по изпълнението на концесионните договори, ще се осъществява на едно място. Досега тези функции бяха разпръснати в три министерства - МОСВ, МРРБ и МИЕТ. Това не отменя задължението на МОСВ И МТСП да контролират съответно опазването на земните недра и спазването на трудовото законодателство.

Проектът за изменение на ЗПБ следва утвърдената управленска практика в повечето европейски държави, както и критериите на европейската „Инициатива за суровините". Този документ предвижда въвеждането на принципа за управление на подземните богатства „на едно гише".

С промените се въвежда единен подход при определяне на държавната политика за разпореждане с подземните богатства, приложима за целия процес на търсене, проучване и експлоатация, както и за управление на технологичните отпадъци.

Интегрираното управление на търсенето, проучването и предоставянето на концесии за добив на подземни богатства, както и на геоложките изследвания в едно министерство ще съдейства за по-добро поставяне на националните цели в тази насока и за изработването на необходимата единна икономическа политика, без да се пренебрегват чувствителните за отрасъла изисквания за устойчиво развитие и участие на обществеността. Именно това са параметрите, включени в "контролния лист" за развитието на съвременното минно законодателство.

Предлаганата структурна реформа е насочена към превръщането на минната администрация в универсална институционална система, способна да осигури цялостно управление и контрол на дейностите в сектора.

Няма коментари:

Публикуване на коментар