понеделник, 26 април 2010 г.

Ще строят хвостохранилище "Медет"


Ще строят хвостохранилище "Медет"
Проектът ще включва и рекултивация на територията

"Еко Медет" ЕООД, Панагюрище, обяви конкурс за изготвяне на работен проект за хвостохранилище "Медет" и рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията, изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната на стените. Обектът ще се изгражда на територията на община Пирдоп. Общата площ за рекултивация е приблизително 800 декара, в които попадат стената "Жеков вир" със сервитутна зона - 400 декара, и стената "Златишко кале" - 400 декара.
Срокът за изпълнение на поръчката е 6 месеца.
Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е 1800 лв. Гаранцията за изпълнение на договора е 5% от стойността на обществената поръчка.
Тръжната процедура е открита, няма ниво на предварителна квалификация.
Критерий за оценка на офертите ще бъде икономически най-изгодната оферта при следните показатели:
?технически възможности и квалификация - К1 =0.15
?предложена цена - К2 = 0.35
?предложена оптимална технология за рекултивация с икономическа обосновка и *прогнозна цена за 1 дка рекултивирана площ - К3 = 0.40
?срок за изпълнение на поръчката - К4 = 0.10.
Срещу 960 лева до 23 юни 2008 г. всеки, който прояви желание да участва в търга, може да закупи документи. До 16.30 часа на 23 юни се предават и тръжните предложения с ценовите оферти, които имат срок на валидност 90 дни. Така в този срок възложителят се задължава да избере изпълнител. На 24 юни в 12 часа тръжните досиета ще бъдат отворени.
"Еко Медет", както и "Еко Елшица" ЕООД са предприятия за рекултивация на екологично нарушени терени от рудодобива и за очистване на замърсени води в резултат на рудодобива в района. Предприятието е 100% държавно, с принципал Министерството на икономиката и енергетиката
След 1997 г. в дружеството "Еко Медет" са правени промени с решения на Пазарджишкия окръжен съд през юни 2000 г. и през април 2006 г. Дружеството се занимава с научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки.
Управляващият "Еко Медет" Чавдар Савов е в директорските съвети на Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" и фирма "Пътно строителство КОПЕКС-АЛФА".
На територията на Панагюрище предприятието за добив и преработка на медна руда "Асарел - Медет" АД с мажоритарен акционер "Фьост Алпине интертрейдинг", Австрия. От 1998 г. фирмата получава концесия за добив на подземни природни богатства, приватизирана е през 1999 г., като 75% от капитала му остава собственост на международното дружество "Асарел-инвест" АД с мажоритарното участие на "Фьост Алпине Интертрейдинг" - Австрия. Смята се, че сегашният проект е продължение на политиката на опазване на околната среда след първите опити за екогласност в Средногорие през 1989 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар