четвъртък, 8 април 2010 г.

Правителството даде една концесия и шест разрешителни за проучване на строителни материали

Правителството предостави на "Дионисомарбле-България" ЕООД 25-годишна концесия за добив на скалнооблицовъчни материали от находище "Дионисо" - участък "Втори". Теренът с размер 430 255 кв. м е разположен в землището на с. Върбешница, община Мездра. Очакваната средногодишна производителност на кариерата е 15 055 куб. м варовици.

Планираните от дружеството инвестиции за обезпечаване на производствената дейност са за 2 325 000 лв. Очаква се постъпленията от концесионна дейност да надхвърлят 1.38 млн. лв., като 30% от тях са по бюджета на община Мездра, съобщават от правителствената информационна служба.

Министерският съвет одобри и шест разрешения за проучване на строителни и скално-облицовъчни материали.

За срок от една година "Интегрирани пътни системи" АД ще проучи залежите на строителни материали в площта "Негованска кория", разположена в землището на великотърновското с. Русаля, и в площта "Бояджиева круша", която е в землището на с. Терзийско, община Троян.
Заявеният размер на площите е съответно 0.75 кв. км и 0.45 кв. км. Минималните очаквани размери на инвестициите са 56 140 лв. и 45 715 лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда за срока на двата договора е 10 186 лв.

"Родопи-Мармекс" ЕООД получи четири разрешения за проучване на скалнооблицовъчни материали, всичките за срок от една година. Фирмата ще проектира и изпълни проучвателни работи в площите "Крушите", "Пчелари", "Залез" и "Саръкая". Те се намират в общините Ивайловград, Стамболово, Момчилград и Крумовград и са с размери съответно 0.28 кв. км, 0.99 кв. км, 1.5 кв. км и 1.94 кв. км. Планираните инвестиции са за над 130 хил. лв.

Общественият ефект от предоставянето на разрешенията за проучване на строителни и скалнооблицовъчни материали се изразява в привличане на инвестиции в проучването на подземни богатства, създаване на нови работни места и заетост на инженерно-технически персонал в съответните общини, увеличаване на суровинния потенциал на страната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар