сряда, 6 януари 2010 г.

Школа "Земята - позната и непозната"


Започна поредната учебна година на Школата Земята - позната и непозната. Първи в нея се включиха Ива, Петър, Кристин, Маргарита и Яна. Те са в десети клас. Продължава приемането на желаещи. Програмата през първата година е обща геология, през втората - минералогия.

Курсът запознава с основни понятия от геологията – строеж, физични свойства, възраст, химичен състав на Земята, магматизъм, вулканизъм, седиментация, метаморфизъм, геоложка дейност на вятъра, водата, тектоника, земетресения, исторична геология.

ТЕМИ:
1.Науката геология – исторически бележки, предмет, задачи и методи. Форма и размери на Земята. Физични свойства. Вътрешен строеж на Земята и методи за изучаване
2.Физични свойства на минералите
3.Основни скалообразуващи минерали
4.Възраст на Земята. Химичен състав на Земята. Видове скали, изграждащи земната кора
5.Екзогенни процеси. Изветряне на скалите
6.Геоложка дейност на вятъра
7.Геоложка дейност на повърхностно течащите води
8.Геоложка дейност на подземните води
9.Геоложка дейност на леда
10.Геоложка дейност на морските и океанските води
11.Седиментни скали
12.Ендогенни процеси. Магматизъм и магмени скали
13.Вулканизъм
14.Метаморфизъм и метаморфни скали
15.Тектонски движения на земната кора
16.Земетресения
17.Геотектонски хипотези
18.Исторична геология. Развитие на Земята през Криптозойските еони (Докамбрий)
19.Развитие на Земята през Палеозойската ера – камбрий, ордовик, силур
20.Развитие на Земята през Палеозойската ера – девон, карбон, перм
21.Развитие на Земята през Мезозойската ера – триас, юра, креда
22.Развитие на Земята през Неозойската ера – палеоген, неоген, кватернер

Практически занимания
- обработка на училищна колекция от минерали и скали, описание и подготовка за експониране
- геоложки екскурзии за събиране на минерални образци
- посещение на фондовете, експозициите и лабораториите за диагностика и обработка на минерали в музея "Земята и хората"
- разглеждане на Природо-научния музей и музеите на Софийския университет

Няма коментари:

Публикуване на коментар