петък, 31 декември 2010 г.

Стратегия за управление на отпадъци от строителството

ecomedia.bg
В МОСВ се разработва проект на Национална стратегия за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на сгради (ОСРС) за периода 2010-2020 г. и се подготвя проект на Наредба за управление на ОСРС.

Първият етап на проекта приключи с провеждането на кръгла маса на тема „Управление на строителните отпадъци в Република България” с участието на министър Нона Караджова и зам.-министър Евдокия Манева, представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска стопанска камара, Камара на строителите в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Български институт за стандартизация, Асоциация на еколозите от общините в България.

На този ранен етап от подготовката на двата проектодокумента целта е да се стимулира по-широк и по-добре информиран дебат по ключовите въпроси за въвеждане на ясни изисквания за разделно събиране на отпадъците по видове на мястото на образуване (т.е. на строителния обект), както и за селективно разрушаване на сградите с цел повишаване на потенциала на отпадъците за преработване и получаване на по-добра икономическа стойност на получените материали.

Усилията са да се насърчи рециклирането и оползотворяването им, за да се постигнат заложените цели за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци - най-малко до 70% от теглото им до 2020 г. За получаването на продукти с конкурентно качество се използват сравнително достъпни технологии за рециклиране (инсталации за сортиране, трошене, пресяване, пречистване, въздушно сепариране и др.). Финансовите анализи на предложените сценарии показват, че дейностите по третиране на строителни отпадъци са рентабилни и привлекателни за частни инвестиции.

Бяха обсъдени възможности за прилагане на финансови инструменти за стимулиране на дейностите по рециклиране на строителните отпадъци, както и да се предприемат конкретни мерки, насочени към създаване на устойчив пазар на получените рециклирани материали. Рециклираните материали, които ще се използват, следва да отговарят на определени стандарти и само тогава да бъдат предлагани на потребителите.

За налагането на новия подход при управление на строителните отпадъци в страната се обсъжда да бъде въведено изискване към лицата, които извършват разрушаване и строителство, да разработват специален план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на сгради. Обсъжда се и вариант, планът да стане част от строителните книжа на обектите. Преференции при търговете за обществени поръчки, когато се предвижда използването на рециклирани строителни материали, са част от цялостен пакет от мерки, които ще стимулират дейностите по рециклирането им.

Диалогът и представянето на различни гледни точки на заинтересованите лица и институции, участници във форума, са от съществено значение за МОСВ в стремежа да бъдат постигнати екологични и икономически ползи от рециклирането на отпадъците от строителната индустрия. Участниците изразиха готовност за бъдещо сътрудничество при съгласуването на окончателния проект на Наредба за управление за ОСРС и проекта на Национална стратегия за управление на ОСРС за периода 2010-2020 г.

Предвижда се окончателният вариант на проектодокументите да бъде предоставен за обществен достъп до средата на януари 2011 г.
http://www.recycling.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар