четвъртък, 16 декември 2010 г.

Национален план за действие за изменение на климата

ecomedia.bg

Удължен е срокът за изработване на Национален план за действие за изменение на климата (2013 – 2020)


Норвежкото правителство удължава срока за изпълнение на проекта за изработването на Национален план за действие за изменение на климата с една година - до април 2012 г. Промяната в срока е одобрена след предложение от страна на Министерството на околната среда и водите Планът за действие да обхваща периода 2013 – 2020 г. от международните споразумения.

На 15 декември 2010 г. заместник-министърът на околната среда и водите и председател на Управителния съвет на проекта Евдокия Манева осъщестиви експертна среща с представители на заинтересованите министерства, Изпълнителната агенция по околна среда, БАН и независими експерти. На срещата бяха обсъдени подходи за работа на експертните екипи при разработването на Националния план за действие за изменение на климата 2013 – 2020 г. Представена беше рамката на Плана и първи вариант на съдържанието на документа.

Планът за действие се разработва с обсъждания на експертно ниво с всички заинтересовани страни на работни срещи и семинари. Предвижда се най-интензивната работа по съставянето на документа да се изпълни през първата половина на 2011 г., а през останалата част от годината да се проведе обществено обсъждане и съгласуване на документа с правителствените институции.

В края на ноември имаше редовна работна среща на партньорите по проекта с участието на представители на финансиращата институция Иновация Норвегия и българското координационно звено по програмата в Министерски съвет, на която МОСВ представи ясен план за изпълнението на проекта, подробна и адекватна рамка за съдържанието на Националния план за изменение на климата, съобразена с европейските политики в тази област и график за изпълнение на проекта. При създаването на Плана за действие за изменение на климата 2013 – 2020 г. ще бъде използван опитът на Норвегия за прилагане на мерки за намаляване на емисиите на парниковите газове на общинско ниво.

Няма коментари:

Публикуване на коментар