сряда, 1 декември 2010 г.

Названия и класификация на минералите

Лариса Нешева

Названия на минералите

Обикновено названието на минералите произхожда от различните характерни особености и свойства на минерала: облик на кристалите – сфен (другото название на титанита), ставролит (срастък като кръст); цвят (албит, родонит, азурит); блясък (маргарит); относително тегло (барит - тежък), твърдост (дистен), цепителност – ортоклаз (цепителност под 90о), амблигонит (тъп ъгъл на цепителност); магнитност (магнетит); често се определя от химичния му състав (куприт, цинкит, калцит, калсилит – K, Al, Si,; тинаксит – Ti, Na, K, Si). Голяма част от минералите са наречени на находищата, където са намерени за първи път: илменит - Илменски планини, арагонит – Арагона, Испания; атакамит – пустинята Атакама, Чили; мусковит – Москва, амазонит – Амазонка, чароит – р. Чара и др.

Минерали са наричани на своите откриватели или в чест на някой известен учен с голям принос за развитието на минералогията: вернадит – Вернадски, бончевит – Бончев, костовит – Костов. Също така са наричани на колекционери: гьотит – Гьоте, на хора с принос в минералогията: ридмерджнерит – Рид и Мерджнер, шлифовчици от Геоложката служба на САЩ. Има и такива, наречени на известни личности: гагаринит, ломоносовит, воластонит.

Названията на минералите много често идват от древногръцки (аметист, хематит, хризокола), латински (индиголит, аквамарин, целестин, рубин) или арабски език (лазурит, талк), също така от немски, руски, романски езици и английски.

Класификация на минералите

Първата клисификация на минералите се дава от гръцкия философ Теофраст, изменена по-късно от Авицена, Агрикола и др. изследователи до първата половина на ХVІІІ век, когато броят на известните минерални видове става по-значителен. В края на ХVІІІ и ХІХ век има вече сравнително добре оформени класификационни схеми, основани на химичен състав, генетични или кристалоструктурни принципи. Най-известни и утвърдени днес са кристалохимичните класификации, при които се взема под внимание както химичния състав, така и типът на кристалната структура. Такива са класификациите на Дена и Щрунц, по които са подредени минералите в систематичната колекция на музея "Земята и хората" в София.

В българската минераложка школа се е утвърдила класификацията на акад. Иван Костов, в която минералите се разделят по групи на геохимично – кристалохимичен пронцип, т.е. взема се пред вид геохимичната привързаност на отделните минерални видове в съответни парагенези и асоциации, както и кристалохимичните им особености.

До момента са известни 4 442 минерални вида в света, от които в България са открити 758 вида и 385 разновидности (по непубликувани данни – 815 вида).

Няма коментари:

Публикуване на коментар