вторник, 2 ноември 2010 г.

Програма по МИНЕРАЛОГИЯ


Включете се в Школата по геология и минералогия „Земята – позната и непозната”
в Кабинета по геология на музея “Земята и хората”, София:
всеки четвъртък от 11 часа до края на 2010 година
вход свободен (безплатен) за всички желаещи ученици


Учениците се запознават с основни понятия от минералогията: морфология и хабитус, физични свойства и генезис, разпространение в България и чужбина. Накратко се разглеждат основните методи за изследване и диагностика на минералите и принципите на систематика. Изучават се 123 минерални вида.

ТЕМИ:

1. Предмет на минералогията. Значение на минералите за промишлеността. Приложения на минералите.

2. Морфология на минералите. Форма и хабитус. Минерални агрегати.

3. Физични свойства на минералите.

4. Генезис на минералите.

5. Кристалография. Методи за изследване.

6. Названия на минералите. Класификация. Клас I - Самородни елементи.

7. Клас II - Сулфиди и сулфосоли.

8. Клас III - Оксиди и хидрооксиди.

9. Клас IV - Халогениди. Клас V - Карбонати.

10. Клас V - Борати. Клас VI - Сулфати.

11. Клас VI - Хромати, молибдати и волфрамати. Клас VII – Фосфати, арсенати и ванадати.

12. Клас VIII - Силикати. Подклас скелетни силикати - група на кварца, група на фелдшпатите.

13. Силикати. Подклас скелетни силикати - зеолити.

14. Силикати. Подклас слоисти силикати - глинести минерали и група на слюдите.

15. Силикати. Подклас верижни силикати.

16. Силикати. Подклас островни силикати.

17. Гемология - основни понятия - класификация, разпространение, видове обработка на скъпоценните камъни.

18. Преглед на най - известните скъпоценни камъни. Скъпоценни камъни с органичен произход. Синтетични скъпоценни камъни.

1 коментар: