събота, 12 февруари 2011 г.

Насърчаване на иновациите

ec.europa.eu
Европейската комисия оповести планове за подобряване на европейското финансиране на научните изследвания, за да се стимулират иновациите, да се засили икономическото им въздействие, да се улесни участието от страна на изследователите и да се използват по-ефективно парите на данъкоплатците.

За периода 2007-2013 г. ЕС ще изразходи около 143 млрд. евро за финансиране на проекти за иновации и научни изследвания. Сега Комисията подготвя финансирането за следващия период въз основа на приоритетите на "Съюз за иновации", който е част от стратегията "Европа 2020" за засилване на растежа и заетостта.

В първоначалните предложения се предвижда пренасочване на средствата към проекти, свързани с настоящи предизвикателства като здравето и застаряващото население, изменението на климата, сигурността на храните и намаляването на природните ресурси.

Ще бъде подобрена и координацията на финансирането по веригата на иновациите - от първоначалните изследвания до пускането на нови продукти и услуги на пазара.

Опростени процедури и правила ще улеснят сътрудничеството между изследователи, предприятия и предприемачи, както и кандидатстването за средства на ЕС и тяхното използване. Проверки на производителността ще позволят наблюдение на проектите и ще гарантират ефективно изразходване на парите на данъкоплатците.

Увеличаване на инвестициите в научноизследователската и развойна дейност

Пренасочването на европейските средства ще спомогне за намаляване на изоставането на ЕС спрямо основните му конкуренти САЩ и Япония в сферата на иновациите. Според годишна оценка САЩ изпреварва ЕС по по-голяма част от показателите. Икономиките на страни като Китай и Бразилия също бързо стопяват преднината на развитите държави.

Лидерите на ЕС подкрепиха подхода на Комисията, който включва създаване на публично-частни партньорства за по-бързо пускане на пазара на повече нововъведения. Първото партньорство, което ще стартира през 2011 г., ще стимулира разработването на нови продукти и услуги за активен живот и добро здраве на възрастните хора.

ЕС ще насърчава правителствата и промишлеността да увеличат общите инвестиции в научноизследователската и развойна дейност до 3 % от БВП до 2020 г. (в сравнение с 2 % през 2009 г.). Постигането на тази цел може да помогне за създаване на 3,7 млн. работни места и увеличаване на годишния растеж със 795 млрд. евро.

Следващи стъпки

В момента тече обществена консултация за горните предложения, която приключва на 20 май. След тази дата Комисията ще състави конкретни предложения за финансирането на изследванията до края на годината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар