четвъртък, 13 януари 2011 г.

България е на последно място в ЕС по управление на отпадъците

България е на едно от първите места в Европа по прилагане на природозащитни политики – опазване на биологичното разнообразие и включване на територии в Натура 2000, но в същото време е на незавидното последно място по управление на отпадъците.

Това обяви министърът на околната среда и водите Нона Караджова, обобщавайки данните за България в доклада "Европейска околна среда – състояние и перспективи 2010".

България държи средно ниво спрямо европейските държави по показател отделяне на емисии парникови газове.

Българската икономика обаче е сред тези с най-висока енергийна интензивност, а е налице и пряка зависимост между ръста на брутния вътрешен продукт и отделянето на отпадъци от опаковки. Това сочат данните за България, които представи Ваня Григорова, директор на Изпълнителната агенция по околна среда. В България 90 процента от битовите отпадъци се депонират, докато за Швейцария този процент е нула, посочи тя.

В България има тенденция за намаляване на киселинния еквивалент във въздуха – веществата серен диоксид, азотни окиси и амоняк, вследствие от спиране на замърсяващи производства, сочат данните на доклада.

В почти всички пунктове, в които се правят замервания на чистотата на атмосферния въздух, обаче има регистрирано превишаване на нормите на фини прахови частици. Над 22 процента от населението живее в места, където тези показатели са над нормите, съобщи Ваня Григорова. За Европа този процент е 5,9.

Надвишаването на нормите за фини прахови частици се дължи на автомобилния трафик и е налице в големите градове като София и Пловдив, обясниха от МОСВ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар