петък, 7 януари 2011 г.

ВАС спря проект за проучване на полезни изкопаеми край гнездо на орли


Тричленен състав на Върховния административен съд е отменил разрешение на министерството на околната среда (МОСВ) за проучване на полезни изкопаеми в близост до гнездо на двойка от световнозастрашените царски орли . Това съобщи природозащитната организация "Зелени Балкани", обжалвала решението на министерството .

Проектът е в Ямболско и попада в защитена зона за опазване на дивите птици "Дервентски възвишения" . Според решението на съда, екоминистерството не е приложило правилно . . .

Върховен административен съд отмени решение на МОСВ за проект за проучване на полезни изкопаеми в близост до гнездо на двойка царски орли.
Отмяната стана след жалба от Зелени Балкани.

Основният "порок" на решението на МОСВ е съгласуване на проекта на етап преценка за въздействие, вместо да бъде извършена оценка за съвместимост. Това се налага от наличието на основателни данни за възможно отрицателно въздействие върху вида царски орел (Aquila heliaca) в защитена зона за опазване на дивите птици "Дервентски възвишения" код BG0002026.

Върховният административен съд при обосноваването на своето решение, правилно и точно анализира пороците на акта на МОСВ, в светлината на изискванията на чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕИО и чл. 4, ал. 4 на Директива 2009/147/ЕИО.

В допълнение към това, самият инвеститор веднага започна действия по проекта преди да бъде констутиурана жалбата ни от ВАС. При закарването на тежка транспортна техника в близост до гнездото на въпросната двойка царски орли, орлите напуснаха за няколко часа гнездото и размножителния сезон за тях можеше да бъде провален. За щастие това беше една от охраняваните двойки царски орли през тази година от Зелени Балкани.

Охранителят сигнализира навременно и в резултат на намесата на РИОСВ Стара Загора, действията на фирмата бях преустановени, което не позволи проваляне на размножителния сезон на двойката.

Няма коментари:

Публикуване на коментар