понеделник, 3 януари 2011 г.

МОСВ одобри нова кариера край пернишкото с. Студена

econ.bg

Висшият екологичен експертен съвет (ВЕЕС) при Министерството на околната среда и водите, председателстван от зам.-министър Евдокия Манева, одобри доклад за нова кариера на фирма „Хидрострой" в землището на с. Студена, Пернишко, въпреки протестите на местния граждански комитет и отрицателния вот на членовете на съвета от квотата на неправителствения сектор - проф. д-р Мария Златева, председател на Федерация „Интереко 21" и Дончо Иванов, председател на ГС „Хармония" и национален координатор на Коалиция за устойчиво развитие.

На заседанието на ВЕЕС гражданските сдружения обвиниха инвеститора в лоша бизнес практика, недопускане до контрол на служителина РИОСВ и Изпълнителна агенция по Околна среда, работа с подизпълнители, регистрирани за незаконен добив, неспазване на правилата за безопасен труд, нарушения на природната среда и застрашаващи здравето на населението, съобщиха от Коалиция за устойчиво развитие.

Като резултат от реализирането на новата кариера бяха посочени опасността от компрометиране на вододайната зона, риск за пропукване на язовирната стена на яз. Студена при взривовете за разкривка, унищожаването на местообитания на растения, гори и диви животни, непоносим шум и прахови частици, компрометиращи градската среда за обитаване.

Представителите на друга гражданска организация - Сдружение за дивата природа „Балкани", с председател Андрей Ковачев, подкрепиха проекта и оцеката за съгласуване с биоразнообразието. Осъществяването на инвестиционно предложение за "Добив и преработка на строителни материали - доломити от находище "Студена", участък "Хидрострой І", "контур 1", землище на с. Студена, община Перник, област Перник" е с възложител "Хидрострой - Студена" ООД.

С Решение на Министерски съвет от август 2008 г. е предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - доломити от находище "Студена", участък "Хидрострой І" на „Хидрострой" - ООД, с определен срок на концесията 25 години и концесионна площ в размер на 995 979 м2. С Решение № 784/11.12.2008 г. Министерски съвет прехвърля изцяло правата и задълженията по предоставена концесия за добив на доломити от находище „Студена", участък „Хидрострой I" на фирма „Хидрострой - Студена" ООД. Участък „Хидрострой I" включва два контура: „контур 1" с площ 568 дка и „контур 2" с площ 429 дка. Възложителят „Хидрострой - Студена" ООД е представил информация и изготвил цялостен работен проект (неодобрен), в който е предвиден добив само в „контур 1" (площ „Габеро") на участък „Хидрострой I", находище „Студена" в количество от 300 000м³/год. плътна маса или 7 500 000 м³ за целия концесионен срок. Към момента възложителят е представил своите намерения за по-нататъшното развитие на находището пред концедента - министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Участък „Хидрострой I" е разположен на около 4 км южно от с. Студена, община Перник и на 3,5 км североизточно от с. Старо село, община Радомир и на около 14 км югоизточно от гр. Перник. По въздушна линия международен път Е-79 („София-Кулата") отстои на 1 450 м югоизточно от най-близкия край на обекта, р. Струма на около 2 000 м източно, а язовир „Студена" се намира на 2 800 м североизточно. В района около находище „Студена", участък „Хидрострой I", „контур 1" има отдадени на концесия още 7 участъка. На 1,9 км и 1,2 км северно и североизточно от площта на инвестиционното предложение са разположени водоизточниците „Блато 1 и 2" и „Св. Илия" за питейно-битово водоснабдяване на населението, за двата водоизточника понастоящем се провежда процедура за учередяване на Санитарно-охранителни зони (СОЗ). Откривните работи на участъка ще се извършват паралелно с добивните работи. Събраната откривка ще се депонира на две депа в границите на „контур 1": първото е с обем 130 хил. м³ до 15-година в централната източна част на площ от 10 дка и второто депо до източната граница в най-северната част на разглеждания „контур 1" през 16-17 - тата година от добива, с обем от 110 хил. м³ на площ от 16 дка.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона "Острица" с код BG 0001375 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. В частта от площта на находището, която попада в границите на защитената зона, с размер 53,2 дка, попада част от природно местообитание, предмет на опазване в защитена зона „Острица" - част от местообитание 62А0 „Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества", като заема приблизително площ от 20 дка и включва и различни в видовете бозайници, земноводни, влечуги и безгръбначни, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС като обект на опазване в защитена зона „Острица". По време на изготвяне на доклада за ОВОС са проведени консултации със заинтересувани лица, от които има отрицателни становища-възражения - на с. Старо село на инициативен комитет на селото с подписка; на жителите и собствениците на имоти в землището на с. Старо село; жалба от сдружение „Граждански комитет „Да спасим Студена".

На същото заседание на ВЕЕС към МОСВ бяха одобрени докладите за оценка на въздействието на околната среда на разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение Свищов-Свилоза, терминал „Свилоза"; изграждане на енергиен парк и рекраниационен център в землището на М. Търново на „САВ-лаборатории ООД"; реконструкция на произвоствени линии и увеличаване на капацитета на производството на „Електрогалваник"ООД - Русе, разширение на завод за автомобилни компоненти „Монтюпе" - Русе, кариера за строителни материали в Долни Богров на „Транскомплект -инженеринг"ООД, София.

Няма коментари:

Публикуване на коментар