петък, 14 януари 2011 г.

Основни промишлени предприятия замърсяващи района на Община Чавдар

Уви, прекрасната природа, с която е надарено нашето село, се замърсява от три хвостохранилища разположени в непосредствена близост до него. Замърсяването на почвата, водите и въздуха е един от най-сериозните проблеми на Община Чавдар. Поради наличието на няколко големи предприятия от медодобивната промишленост - "Елаците Мед", "Челопеч Майнинг", "Кумерио Мед" и "Асарел Медет", районът е класифициран като един от десетте най-замърсени в България, т.н. "черни точки".

Елаците Мед
Предприятието, чиито две хвостохранилища замърсяват в най-голяма степен околната среда на с.Чавдар.
Бенковски 2 е най-младото хвостохранилище намиращо се до селото. Също така то се намира най-близо до нашето село.
За река Тополница преди с.Чавдар са регистрирани превишени стойности над пределно допустимите за нитрити.
През пролетта се наблюдава засушаване, което продължава както през лятото, така и през есента, което благоприятства сухия прах от хвостохранилищата да бъде пренасян от въздушните течения към с.Чавдар.
Отпадъкът от обогатяването (хвост) се получава при процеса на обогатяване на рудата. Хвостът заедно с киселите води и отпадъчните води постъпват в хвостохранилище Бенковски 2, чрез хвостопровод.
За амониев азот може да се каже, че стойности над екологичния праг са установени в шест сондажа, с превишаване на прага на замърсяване в един сондаж.
Чрез рекултивация на замърсените площи и усилия от страна на промишлените предприятия е възможно екологичната обстановка в района да се подобри.

Челопеч Майнинг
Това е панорамен изглед, който показва разположението на трите хвостохранилища, застрашаващи флората и фауната на селото..
Хвостохранилището на "Челопеч Майнинг" е с капацитет 25 млн.куб.м. Към момента са депонирани 7 млн.т. Железобетонният хвостопровод е в незадоволително техническо състояние и създава
предпоставки за разпиляване на опасния отпадък. Основната дейност на предприятието е добива и преработката на руда. Тази руда е с най-високо съдържание на злато и за неговото добиване технологичния процес е свързан с отделянето на арсен, сяра, олово, желязо и др.
В следствие на рудодобивната дейност възниква пропадане на земни маси, което довежда до промяна на естествения ландшафт на планината.

Кумерио Мед
От предприятието се емитират както обща прах, така и компоненти - арсен, селен, сажди, мед, живак и олово.
Мониторинг на емисии 325 м. комин. Емисиите на серен диоксид и обща прах през 325 м. комин Металургично производство в момента са най-тежкият проблем за опазването на въздуха. Въпреки огромния напредък, предприятието все още изпитва затруднения да се вмести в постоянните норми за Република България.
Окончателното решаване на проблемите ще дойде след внедряване на система за управление на емисиите по въздуха - част от евентуално внедряване на ISO 14001 или друг подобен стандарт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар