сряда, 19 януари 2011 г.

Европейският съюз е на път към "рециклиращо общество"

TechNews.bg
Някои държави-членки на ЕС са отбелязали забележителен напредък в предотвратяване на образуването на отпадъци и тяхното рециклиране, но все още като цяло съюзът е доста далеч от постигането на дългосрочната цел да се превърне в „рециклиращо общество“. Това е общество, което не само избягва да произвежда отпадъци, но и ги използва като ресурс, се казва в нов доклад на Европейската комисия.

До 2020 г. държавите-членки трябва да постигнат рециклиране на 50% от своите битови отпадъци
„Моят стар мобилен телефон съдържа злато, платина, паладий и мед: находищата на всички тези елементи са твърде оскъдни в Европа - заяви европейският комисар по околната среда Янез Поточник. - Един тон от тези портативни апарати съдържа около 280 грама злато, 140 грама платина и паладий, както и 70 кг мед. Това не са отпадъци, които следва да заровим или изгорим; това е ресурс, на който следва да обърнем внимание”.
Комисията има сериозното намерение да превърне Европа в „икономика с ефикасно използване на ресурсите“, както е определено в стратегията „Европа 2020“. Целта е не само да се намалят отрицателните въздействия върху околната среда и емисиите на парникови газове, но и да се създадат нови работни места; само в сектора на рециклиране на отпадъците могат да се създадат половин милион работни места, твърди Поточник.
Докладът показва, че в повечето държави-членки генерирането на отпадъци изглежда се увеличава (или в най-добрия случай остава на същото равнище), но с по-нисък темп отколкото икономическия растеж. През последните 10 години генерирането на битови отпадъци се стабилизира на около 524 кг за лице годишно, макар че през същия период потреблението на домакинствата нарасна с около 16%.

Следователно може да се направи повече за намаляване в абсолютно изражение на количеството генерирани отпадъци. Например, 25% от храните, закупувани от домакинствата в ЕС, се изхвърлят. Приблизително 60% от тези отпадъци могат да бъдат избегнати, като по този начин всяко домакинство би спестило около 500 евро годишно.

Съществуват големи различия между държавите-членки. Степента на рециклиране се движи от няколко процента до 70%. В някои държави-членки почти не се прилага повече депониране на отпадъците, докато в други над 90% от отпадъците все още се заравят в земята. Това показва, че съществува значителен потенциал за напредък свръх сегашните минимални цели на ЕС за събиране и рециклиране на отпадъците.
Следва да се насърчава въвеждането на комбинация от икономически и правни инструменти, използвани от постигналите най-добри резултати държави-членки, включително забрани за депониране и прилагане на концепцията за отговорността на производителя спрямо потоците по отношение на по-голям набор от видове отпадъци в целия ЕС, се посочва в доклада.

На отпадъците все още се падат около 20% от всички случаи на нарушаване на законодателството за опазване на околната среда. Новата Рамкова директива за отпадъците трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 12 декември 2010 г., но много държави-членки все още не са направили това.

Държавите-членки разполагат с преходен период от две години за въвеждане на необходимите мерки за съответствие с новата директива. Но досега малко от тях са информирали Комисията за транспонирането на новото законодателство. Комисията внимателно следи положението и при необходимост ще предприеме мерки срещу тези държави-членки, които все още не прилагат директивата.
С новата директива се осъвременява и опростява подходът към политиката относно отпадъците въз основа на концепцията за "мислене с оглед на цялостния жизнен цикъл". Тя въвежда задължителна йерархична последователност по отношение на отпадъците, определяща приоритетния ред на различните видове третиране на отпадъците.

С най-голям приоритет е предотвратяването на генерирането на отпадъци, следвано от повторната употреба, рециклирането и други действия за оползотворяване, а обезвреждането например чрез депониране се използва само в краен случай.
С директивата държавите-членки се задължават до 2013 г. да осъвременят своите планове за управление на отпадъците и да въведат програми за предотвратяването на някои отпадъци. До 2020 г. те трябва също така да постигнат рециклиране на 50% от своите битови отпадъци и на 70% от отпадъците от строителството и от разрушаване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар