събота, 15 януари 2011 г.

Доклад на Европейската агенция по околна среда „Европейската околна среда: състояние и перспективи – SOER 2010”

Докладът на Европейската агенция по околна среда „Европейската околна среда: състояние и перспективи - SOER 2010" беше официално представен в България.

SOER 2010 е четвъртият от поредицата доклади на Европейската агенция по околна среда, който представя най-актуалната информация и данни от 32 държави-членки и шест страни от Западните Балкани. Публикува се веднъж на пет години. Основната цел на доклада е да предостави задълбочен анализ и поглед отвътре към състоянието, тенденциите и перспективите в областта на околната среда за Европа.

Различното в SOER 2010, в сравнение с предишните доклади е засиленото разбиране за връзката между екологичните предизвикателства, в съчетание с безпрецедентни глобални социални, икономически, технологични и политически мега-тенденции. Това позволява да бъде направена по-задълбочена оценка на системните рискове, които заплашват сигурността на екосистемите в Европа.

Докладът се състои от четири ключови елемента: тематични оценки на ключови проблеми за околната среда (изменение на климата, биологично разнообразие, земеползване, замърсяване на въздуха, морска околна среда, потребление и др.), като всеки е придружен от съответните факти и тенденции; оценка на глобалните мащабни тенденции, свързани с околната среда в Европа; оценки по държави и интегриран синтезиран доклад.

В доклада се посочват редица насърчаващи тенденции. Прилаганата европейска политика в областта на околната среда доведе до значителни подобрения в състоянието й. Въпреки постигнатото, основните екологични предизвикателства остават.

Направен е анализ на всяка от стратегическите приоритетни области на ЕС по отношение на околната среда - промени в климата; природа и биоразнообразие; природни ресурси и отпадъци; околна среда, здраве и качество на живот, който показва, че е «постигнат значителен напредък, но ще изложим на риск благополучието на сегашното и бъдещите поколения, ако не ускорим нашите усилия».

SOER 2010 насърчава страните да интегрират по-добре различните области на политиката, за да се увеличат максимално печелившите варианти в управлението на околната среда. Докладът стига до заключението, че изцяло интегрираният подход за превръщането на Европа в ефективно използваща ресурсите зелена икономика може не само да доведе до здравословна околна среда, но и да подобри благосъстоянието и социалното сплотяване на европейските граждани.

Пълният текст на доклада е публикуван ТУК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар